• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรควบคุม จำนวน 9 สินค้า

กรมการค้าภายใน 10 มิ.ย. 2564 อ่าน [7]

...
กรมการค้าภายในดันระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์
มุ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
------------------------------------------
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้พัฒนาระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรควบคุม จำนวน 9 สินค้า คือ กระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ หอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ น้ำมันปาล์ม หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ ข้าวเปลือกข้าวสาร ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ และข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการแบบ e-service เต็มรูปแบบแก่ผู้ขออนุญาตพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ผ่านระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://transport.dit.go.th/ca ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 30 นาที จากเดิมที่เคยใช้เวลา 1 วัน
ทำการ ช่วยลดระยะเวลาบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นและรับเอกสารด้วยตนเองที่หน่วยงาน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://transport.dit.go.th/pilot/app/manual
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเติมที่ด้านล่าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน โทร 0 2507 5520, 0 2507 5513 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
ทั้งนี้ การขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรเป็นมาตรการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้การขนย้ายสินค้าควบคุมเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่กำหนดหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามปริมาณที่กฎหมายกำหนด ต้องมีหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณของสินค้าเกษตร อันส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อกำกับดูแลการขนย้ายและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการขนย้ายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดบนหนังสืออนุญาต เพื่อใช้ตรวจสอบติดตามป้องกันการขนย้ายที่ไม่ถูกต้อง และการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่า มีการขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 25 (7) ห้ามหรืออนุญาตให้มีการส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ซึ่งมีโทษตามมาตรา 37 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์