• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

จังหวัดระยองออกคำสั่ง ฉบับที่ 13 (8278/2564) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

11 มิ.ย. 2564 อ่าน [3]

...
จังหวัดระยองออกคำสั่ง ฉบับที่ 13 (8278/2564) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดระยอง "สามารถเปิดดำเนินการและใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน" หรือ "การทำกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ" ดังนี้
1. การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ (On Air)
2. การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
3. การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ (On demand)
4. การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)
5. การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site)

ให้จัดขึ้นได้เฉพาะในกรณี "มีความจำเป็น" ตามลักษณะความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ โดยโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site)
5.1 คณะกรรมการสถานศึกษาต้องให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ (On Site) ได้
5.2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)
5.3 ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ตามที่กำหนดข้างต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองที่มีความกังวลในความปลอดภัยของบุตรหลาน ให้มีช่องทางการเรียนจากที่บ้านได้

ยกเว้น สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ไม่สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ได้

ทั้งนี้ การดำเนินการและการปฏิบัติในการเรียนการสอนในชั้นเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคได้อย่างทั่วถึง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ตามคำสั่งแนบท้าย ??
ดาวน์โหลดคำสั่งแนบท้าย http://jigsawinnovation.com/.../document/20210611_88475.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

คำสั่ง.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์