• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการวางและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา

14 ธ.ค. 2561 อ่าน [2]

...

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการวางและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยเป็นการ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบินอู่ตะเภารองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก eec ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายนายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์