• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

14 ธ.ค. 2561 อ่าน [4]

...

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์