• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

15 ก.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน นำเสนอองค์ความรู้ (KM) เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นำเสนอองค์ความรู้ (KM) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์