• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจเเฟรนไชส์ประจำปี ๒๕๖๒

24 ธ.ค. 2561 อ่าน [6]

...

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเฟรนไชส์ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบเเฟรนไชส์ (Franchise B2B) การให้คำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรายธุรกิจ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากล และการผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้ธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชาติ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่า เป็นโมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาและขยายกิจการของตนได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน ได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจเเฟรนไชส์ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.  การเปิดโครงการและการจัดงาน "Franchise : Local to Global" เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ในประเทศให้สามารถขยายไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนได้ (Local to Global) โดยกำหนดจัดงาน วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ห้องริชมอนด์ บอลรูม ๑ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเเฟรนไชส์" (Franchis : Powerful Engine for Thai Economy) การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาแฟรนไชส์ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Process for Franchise Businesses) การเสวนาหัวข้อ "The Power of Franchise brands" จากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่สามาถขยายสาขาไปสู่ต่างประเทศได้ และการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบเเฟรนไชส์เพื่อให้ธุรกิจเเฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ ที่เป็นที่น่าเชื่อถือกับผู้ซื้อเเฟรนไชส์ (Franchisee) ผู้บริโภคทั่วไป

ติดต่อสอบถามได้ที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

๐ ๒๕๔๗ ๕๙๕๓  

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์