• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2564

19 ส.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้า และการตลาด ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ มีเป้าหมายในการให้ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทเป็นทีมการตลาดของจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ซึ่งมีคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะทำงานฯอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ เสนอต่อ กรอ.จังหวัดต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์