• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564

27 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
             วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) เพื่อร่วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปริมาณผลผลิตกุ้ง ของเกษตรกรรายบุคคล สรุปปริมาณผลผลิตที่ซื้อขาย หนังสือรับรองการซื้อกุ้ง เอกสารการขอเบิกเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร และผู้รวบรวมฯ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ การรายงานผลตามแผนการดำเนินการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ
การซื้อขายกุ้งหน้าฟาร์มตามแผนรับซื้อ/แผนการจำหน่ายกุ้งที่เกษตรแจ้ง ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และผู้รวบรวมกระจายกุ้ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการรับสมัครผู้รวบรวมกุ้งและกระจายกุ้งเข้าร่วมโครงการฯ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์