• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand ๔.๐ & EEC

20 มี.ค. 2562 อ่าน [4]

...

วันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand ๔.๐ & EEC ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง นำโดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป้าหมายเดือนละ 1 โรงงาน เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหาข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาแก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักลงทุน และส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์