• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การสัมมนา เรื่อง 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต

28 ก.ย. 2565 อ่าน [3]

...
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และเป็นการเตรียมความพร้อมภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากการจัดทำความตกลงดังกล่าว โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์