• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี ๒๕๖๒

4 มิ.ย. 2562 อ่าน [4]

...

              วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี ๒๕๖๒ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

               ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี ๒๕๖๒ ซึ่งตามแผนปฏิบัติการกำหนดให้ทำการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน Demand Supply และวิถีตลาด ตามแนวทางแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก และจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เหมาะสม/พื้นที่ไม่เหมาะสมที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้การบริหารจัดการดังกล่าวจำเป็นต้องเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำได้นำข้อหารือ/ข้อเสนอแนะจากการร่วมประชุม ไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการในการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ต่อไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์