• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

10 มิ.ย. 2562 อ่าน [9]

...

                ด้วยจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดระยอง รวม ๔ ด้าน ๆ ละ ๑ คน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เนื่องจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ทั้ง ๔ ด้าน ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว

              ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>>

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์