• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทะลายปาล์มน้ำมัน

12 มิ.ย. 2562 อ่าน [5]

...

วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทะลายปาล์มน้ำมัน จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับมาใช้ ในการปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์