• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

16 ก.ย. 2562 อ่าน [4]

...

             วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการประชุมฯ ครั้งนี้


          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดทองระยอง ทะเบียนเลขที่ สช ๖๒๑๐๐๑๒๔ และการดำเนินงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนระยอง”

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์