• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

มหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๑ “ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”

24 เม.ย. 2561 อ่าน [5]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนทุกท่าน ชม ชิม ช็อป ชัวร์ ในงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร  ภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๑ ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในวาระครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำเสนอเรื่องราวงานส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งจัดแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออก และแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก

นอกจากนี้ยังมีการแสดงและเผยแพร่ผลงาน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภาคตะวันออก มีการนำตัวอย่าง  ในความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และได้มีการนำไปปฎิบัติใช้จากพื้นที่ทั้ง ๙ จังหวัดของภาคตะวันออก มีเจ้าหน้าที่มาบริการให้ความรู้ด้านการปลูกไม้ผลและพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของพื้นที่ โดยศูนย์ปฏิบัติการทั้ง ๕ ศูนย์ พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชและเอกสารประกอบการปลูกและการดูแลรักษา มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันทุเรียนที่ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยเกษตรกรเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ และการฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง ฯลฯ ตลอดถึงการจัดพื้นที่กิจกรรมเจรจาการค้า เพื่อให้เกษตรกรพบกับผู้ประกอบการและเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง รวมถึงการจัดเวทีการเจรจาการค้าระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร        กลุ่มแปลงใหญ่กับหอการค้า และ Modern Trade และการเสวนาในหัวข้อปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านพื้นที่ภาคตะวันออก และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร ภาคตะวันออกในหลากหลายชนิดสินค้าอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์