• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 18 พ.ย. 2562 อ่าน [143]

...
เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ของนิติบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่นำส่งเพื่อประกอบการทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเรียนว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดใ้ห้บริการนำส่งงบเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น

จึงขอเชิญชวนให้นิติบุคคลดาวน์โหลดไฟล์ “DBD XBRL in Excel (v.2.0) ” ไปใช้งาน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  
หัวข้อ 
 “บริการออนไลน์” “การบริการข้อมูลธุรกิจ” “ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”  “ยื่นงบการเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” “ยื่นงบการเงิน”
         

ทั้งนี้สามารถศึกษาขั้นตอนการนำส่งได้ที่
http://efiling.dbd.go.th/index.html  

 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร 0 2547 4377, 0 2547 4385, 0 2547 5978, 0 2547 4390-91
e-mail : efiling.training@gmail.com


       
        
        

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์