• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/25632 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

25 ธ.ค. 2562 อ่าน [6]

...
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/25632 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดระยอง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการ จากทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์