• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจบริการโลจิสติกส์พื้นที่ EEC และ SEC สมัครอบรมเป็น Smart Logistics

https://www.commercenewsagency.com 3 ม.ค. 2563 อ่าน [4]

...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรติวเข้มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ SEC ผลักดันนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับโลจิสติกส์ต่างชาติ เตรียมนำร่องก่อน 2 รุ่น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยกระดับธุรกิจสู่ Smart Logistics” ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC และ SEC) ยุคดิจิทัล โดยจะอบรมนำร่องจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา และรุ่นที่ 2 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.2563 ณ โรงแรม CBD 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานนี เพื่อติดอาวุธให้ธุรกิจโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีซึ่งประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสามารถแข่งขันกับธุรกิจโลจิสติกส์ต่างชาติได้

สำหรับกิจกรรมในหลักสูตรจะเน้นการให้ความรู้ ปรับแนวคิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและการบริการ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ (Workshop) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ระบบ BI (Business Intelligence) ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจ เช่น การเงินและการบัญชี, งานขาย, งานบุคคล และการบริหารทรัพยสินในองค์กร รวมถึงช่วยรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ทั้งนี้ กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ (รับจำนวนจำกัด) ได้ที่ www.dbd.go.th เลือก หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.2562) มีนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,437 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 10.94 (3,098 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 22,645.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.61 (22,507.26 ล้านบาท) แบ่งเป็นจังหวัดชลบุรี 2,458 รายทุนจดทะเบียน 15,659.45 ล้านบาท จังหวัดระยอง 618 ราย ทุนจดทะเบียน 4,122.52 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 361 ราย ทุนจดทะเบียน 2,863.06 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในเขต EEC คิดเป็น 89.67 % จากจำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ส่วนนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ SEC มีจำนวนทั้งสิ้น 637 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 13.95 (559 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 2,850.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19.97 (2,376.05 ล้านบาท) แบ่งเป็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 354 ราย ทุนจดทะเบียน 1,707.41 ล้านบาท จังหวัดระนอง 54 ราย ทุนจดทะเบียน 425.07 ล้านบาท จังหวัดชุมพร 84 ราย ทุนจดทะเบียน 393.65 ล้านบาท และนครศรีธรรมราช 145 ราย ทุนจดทะเบียน 324.51 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในเขต SEC คิดเป็น 30.86% จากจำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคใต้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์