• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

31 ม.ค. 2563 อ่าน [153]

...
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมให้เกิดหน่วยงานคุณธรรมภายในกระทรวงพาณิชย์ หรือเรียกว่า “สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม” เน้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างความดีและการหล่อหลอมให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามคุณธรรมที่พึงประสงค์
              สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

200131094238.jpg

55555.jpg


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์