• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

4 ก.พ. 2563 อ่าน [41]

...
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมแกรนมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์