• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้ครบวงจร

11 ก.พ. 2563 อ่าน [1]

...
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2563  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่พบเกษตรกรตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกพร้อม หารือมาตรการการแก้ปัญหาการค้าผลไม้แบบครบวงจร โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนเกษตรกร สมาคมผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทย และ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ผลไม้ที่คาดจะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิตปีนี้ ซึ่งปัญหาเร่งด่วนที่เกษตรกรเรียกร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือได้แก่ 1) ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วน จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อให้สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรกรเขตที่ 6 จันทบุรี
เข้าตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP แก่เกษตรกรผลไม้ ในภาคตะวันออกที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกว่า 3 หมื่นแปลง ให้แล้วเสร็จทัน มีนาคม 2563 นี้ 2) ขอให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลเรื่องของการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ชาวสวนลำไย 3) ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตผลไม้ ขณะที่ด้านผู้ประกอบการรวบรวมและส่งออกผลไม้จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก ร้องขอให้ 1) ขอให้รัฐบาลอนุญาตให้สถาบันการศึกษาและภาครัฐที่มีหน้าที่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่สามารถตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ได้ นอกเหนือจากการให้สัมปทานภาคเอกชนเข้ามาตรวจประเมินและรับรอง เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3 – 5 หมื่นบาทต่อครั้ง / 2ปี 2)การเปิดตลาดใหม่ ๆทดแทนตลาดประเทศจีน ซึ่งขณะนี้มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 3) ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการให้โควตานำเข้าลำไยของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งล่าช้ากว่าทุกปี 4) ขอให้ผลักดันเรื่องการสร้างจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางตลาดส่งออกผลไม้เมืองร้อน 5) ขอให้รัฐบาลผ่อนผันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในช่วงฤดูการผลิต
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ที่ประชุม ว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาของเกษตรกรและผู้ประกอบการแต่อย่างใดโดยเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนของเกษตรกร ได้แก่ เรื่องของการตรวจรับรอง GAP แก่แปลงผลิตผลไม้ ได้รับปากจะไปเร่งผลักดันด้านงบประมาณเร่งด่วนภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนของการตรวจประเมิน GAP แก่เกษตรกรสามารถทำให้แล้วเสร็จทันในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนเรื่องการตรวจรับรอง GMP แก่ผู้ประกอบการส่งออก หรือ ล้ง นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่จำเป็นให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการแทน และผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วต้องใช้เวลาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ขณะที่เรื่องหาตลาดใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรนอกเหนือจากตลาดประเทศจีนแล้ว เช่น ตลาดประเทศอินเดีย บังคลาเทศ รวมถึงตลาดในประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา พม่า เวียดนาม และ ลาว ซึ่งจะสามารถช่วยระบายผลไม้ออกจากแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น / นอกจากนี้ ยังมีแผนไปเปิดตัวผลไม้ของไทยในอีกหลายประเทศ ก็จะสามารถช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ของไทยออกสู่สากลมากขึ้นทั้งนี้ขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สะอาด ปลอดภัย และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนตรวจสอบได้ปัจจุบันผลไม้ไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์