Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

      นายเมตตา พยายาม                      นายเมตตา พยายาม                        นายเมตตา พยายาม 

    ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์                 นายอนันต์ นาคนิยม                        นายสุพจน์  ต่ออาจหาญ   

            ที่ปรึกษาด้านการเศรษฐกิจและสังคม               รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง             ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและด้านการปกครอง

 

นายชูใจ พยายาม

นางจิรนันท์ บัวสำลี
พาณิชย์จังหวัดระยอง

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 15,022