Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  มุ่งมั่นพัฒนาระยอง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผลิตสินค้าเกษตรกรรมคุณภาพมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

 

   พันธกิจ
  1) สร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู้คู่คุณธรรม
  2) เสริมสร้างและพัฒนาให้มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทั้งรูปแบบของการับถ่ายโอนตามภารกิจ และจัดตั้งขึ้นใหม่
  3) ส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรรมในด้านกระบวนการผลิต การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
  4) ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  6) สร้างเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมการส่งออกสู่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  7) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันของสังคม และชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,951