Header Image
โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางจิรนันท์ บัวสำลี

นางจิรนันท์ บัวสำลี
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายจิรัสย์ ทองกิ้ม

นายจิรัสย์ ทองกิ้ม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวพนาพร ใหม่ยศ

นางสาวพนาพร ใหม่ยศ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 

นางสาวศิริพร บุญธรรม

นางสาวศิริพร บุญธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นายอนันต์ พฤกษาชาติ

นายอนันต์ พฤกษาชาติ
เจ้าหน้าที่ดัชนีการค้า
 
 

 นายสุรเทพ เจริญสวีสดิ์

นายสุรเทพ เจริญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ดัชนีการค้า

 นางสาวธัญวรัตม์ ชูเชิด

นางสาวธัญวรัตม์ ชูเชิด
เจ้าหน้าที่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

 นางสมใจ แก้วสาคร

นางสมใจ แก้วสาคร
เจ้าหน้าที่แรกรับ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนุชนาท ถอยกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

              นายสุพจน์ คำแหง                          นายสุพจน์ คำแหง

               นายสุพจน์ คำแหง                                      นางพิศมัย  สุภธรรม
                    พนักงานขับรถ                                    พนักงานทำความสะอาด
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นางสาววิไล มีสุวรรณ

นางสาววิไล มีสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางสวาวิมฬรัฏร์ เยี่ยมราตรีสกุล

นางสาววิมฬรัฏธ์ เยี่ยมราตรีสกุล
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นางสาวอังคณา ทองอ่อน

นางสาวอังคณา ทองอ่อน
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นางสาวอักษราภัค จำเริญวงศ์

นางสาวอักษราภัค จำเริญวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

    นางสาวธนิกานต์ สุขขา

  นางสาวธนิกานต์ สุขขา
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

    นายอามาน กะโด

  นายอามาน กะโด
  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัตการ

    นางสาวพิยดา เพ็งโข้

  นางสาวพิยดา เพ็งโข้
  เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

    นางสาวบัณฑิตา แถวโชติ

  นางสาวบัณฑิตา แถวโชติ
  เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

              นางสาวทัพิชา สมเพ็ชร                                               

              นางสาวทัตพิชา สมเพ็ชร

   เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด
 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นางญาฺศา แสงพงษ์พิทยา

นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวณัฐวจี เอี่ยมโภคทรัพย์

นางสาวณัฐวจี เอี่ยมโภคทรัพย์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายภัทรวัต คงสกุล

นายภัทรวัต คงสกุล
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นางสาวพิชญาภา อ่วมสี

นางสาวพิชญาภา อ่วมศรี
นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
 
 
 

 นางสาววิลาวัณย์ พูลศรีสวัสดิ์

นางสาววิลาวัณย์ พูลศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์

 นางจุลี สีหาเสน

นางจุลี สีหาเสน
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นางสาวสุภัทตรา วรรณโรจน์

นางสาวสุภัตรา วรรณโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางสาวปัณฑ์ณัฐ กระดาษ

นางสาวปัณฑ์ณัฐ กระดาษ
เจ้าพนักงานธุรการ

              นางสาวนพรัตน์ สีสังข์

                นางสาวนพรัตน์ สีสังข์
                     ลูกจ้างธุรการ

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,930